Relax - ArchViz

Hello!
I start a thread for posting all my tests, Static Mesh


Oh ,my god looks like very high polygon mesh.
the second uv one by one step unwrap?

look very realstic.

rất đẹp nhìn vật liệu rất thật AO và phản xạ tốt, bạn cho mình hỏi model rất phức tạp bạn tạo kênh UV trong UE4 hay 3dmax vậy. Mình thường xuyên gặp lỗi Light map UV are overlapping mặc dù mình đã tạo một kênh UV mới không trùng mặt ở trong UE4. Bạn có biết cách sửa nó có thể chỉ cho mình được không cảm ơn bạn rất nhiều

Amazing so realistic

@anonymous_user_04d1f3bf thank you ^^
: các đối tượng trên là mình tự rải lưới trong 3dsmax, không dùng tính năng auto trong phần mềm, tính năng của phần mềm vẫn chưa tối ưu tốt nên mọi thứ vẫn làm thủ công

This is my lastest work with UE4.

ohm video mới rất đẹp!

Nice work:)
@HAI, hoanganh461
I think it is better to keep on posting with English language :)…otherwise…:mad:

ok Thank you for reminding