Download

arabic music,voice

هیچ اعرابی در این انجمن وجود ندارد، بنابراین تصمیم گرفتم به برادران ایرانی من بپیوندم. امیدوارم نظر شما را به اشتراک بگذارید
من موسیقی را می سازم و با بسیاری از ایده ها به خوبی عمل می کنم و به نظرات مردم احتیاج دارم
اگر در یک بازی عربی در یک صحنه غم انگیز است، فکر میکنید این موز چیست؟

https://www.youtube.com/watch?v=MZUgicMEc3E