هنوز اینجا کسی هست؟
اقا تو ایران اصلا شرکتی هست که رو انریل کار بکنه ما هرچی دیدیم...